Frauderisicofactoren in de praktijk: de verplichte bijeenkomst

Informatie

Let op! Dit betreft het vaardigheidsdeel.

Verplichte PE-cursus ‘Frauderisicofactoren in de praktijk’


Voor alle Openbaar accountants die in 2017 niet hebben deelgenomen aan de verplichte training Frauderisicofactoren is in 2019 door de NBA de training Frauderisicofactoren in de praktijk verplicht gesteld. De verplichte PE-cursus bestaat uit een kennisdeel (2 uur) en een vaardigheidssdeel (4 uur). Het vaardigheidssdeel is te volgen vanaf kwartaal 3 2019. Wilt u zich hiervoor aanmelden klik dan hier. Het kennisdeel kunt u als e-learning volgen en is te vinden in het het cursusaanbod.

Onderwerpen vaardigheidssdeel

In geval van fraude of andere onrechtmatigheden bij organisaties, wordt bijna altijd naar de rol van de accountant gekeken. Hoe gerechtvaardigd het excuus van de accountant ook is dat hij het niet eerder heeft bemerkt, het publiek zal denken: hoe kan het dan toch tot ontdekking zijn gekomen? Wat heeft hij gedaan om te weten of sprake kon zijn van fraude, corruptie of andere onrechtmatigheden en hoe heeft hij zijn werkzaamheden daarop aangepast? Aan de hand van praktijksituaties zal in dit toepassingsdeel geoefend worden met toepassing van de kennis die u in het kennisdeel l heeft opgedaan. Het omgaan met dilemma’s staat hierin centraal en u wordt hierbij professioneel begeleidt door een ervaren inhoudelijke docent en een gedragstrainer. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Detectie en preventie
 • Bespreken en aandringen op maatregelen bij de cliënt
 • Dilemma’s uit de praktijk


Belangrijke voorwaarde deelname vaardigheidsdeel

Om te kunnen deelnemen aan het vaardigheidssdeel, moet u van tevoren de e-learning van het kennisdeel met goed gevolg hebben afgerond. Voor aanvang van het vaardigheidssdeel wordt u daarom gevraagd het certificaat van de e-learning te tonen. Zonder dit certificaat is het niet mogelijk aan het vaardigheidssdeel deel te nemen en kan de NBA u niet de 6 PE-punten toekennen voor deelname aan de verplichte cursus. U vindt de e-learning in het online cursusaanbod.

Leerdoelen

Na het volgen van deze bijeenkomst:

 • De bewustwording vergroten van de accountant van hetgeen het maatschappelijk verkeer verwacht van de accountant bij de aanpak en bestrijding van fraude.
 • Het begrip van de accountant vergroten aangaande frauderisicofactoren.
 • De vaardigheden van de accountant vergroten in het analyseren van frauderisico’s en het onderkennen van het niet naleven van wet- en regelgeving.
 • De vaardigheden van de accountant vergroten in de aanpak bij het bespreken van frauderisicofactoren met de cliënt.

  Auteur

  • G.P. Vermeulen RA

   De heer G.P. Vermeulen eigenaar van GPAdvies, een kantoor dat zich bezighoud met onderzoek, advies en interim werkzaamheden op diverse terreinen. Hij is actief als toezichthouder in de Woningbouw en Zorg; tuchtrechter bij de NOAB; Voorzitter van een Rekenkamer; docent en examinator bij de Business Universiteit Nyenrode en de RUG; betrokken bij de NBA als praktijkstage begeleider en examinator en is bij de NBA lid van de subcommissie Ethiek. In het verleden is hij Directeur van het Bureau Financieel Toezicht geweest. Binnen het OM en het Korps Landelijke politiediensten actief geweest als forensisch accountant/ adviseur en heeft hij accountants/ EDP werkzaamheden verricht bij een voorganger van Deloitte.

  • P. Klop RA MGA

   Piet Klop RA MGA is ruim 20 jaar partner geweest bij een Big 4 accountantskantoor in de audit van de publieke sector. In deze periode heeft hij regelmatig te maken gehad met praktijkgevallen van fraude bij opdrachtgevers. De Vestia-casus is hier een van, en is openbaar en veel in de media geweest. Piet zal de deelnemers deelgenoot maken van zijn concrete ervaringen en lessons learned en neemt daarin zijn ervaring in de controle- en de samenstelpraktijk mee. Op dit moment is hij mede-eigenaar van Public Values en in 2005 heeft hij een boek gepubliceerd over fraude in de publieke sector; toen al vroeg hij aandacht voor de soft controls in relatie tot de hard controls.

  • R. ter Haar RA

   De heer R. ter Haar is eigenaar en directeur van het forensisch onderzoeksbureau 4iTrust Integrity Services. In de periode 1997-2007 is Ter Haar als forensisch accountant werkzaam geweest bij o.a. PriceWaterhouseCoopers. In de periode daarvoor is hij vanaf 1967 als forensisch accountant werkzaam geweest bij de Rijksaccountantsdienst, de Fiscale Inlichten- en Opsporingsdienst (FIOD) en het Korps Landelijke Politiediensten, Divisie Centrale Recherche Informatie. In 1990 is hij benoemd tot vast gerechtelijk deskundige door het Gerechtshof Den Bosch en is hij opgenomen in het Landelijk Deskundigenindex als deskundige t.b.v. de Rechtspraak. Met betrekking tot fraude- en integriteitsonderzoeken heeft Ter Haar een uitgebreide expertise opgebouwd.

  • drs. F. Bijl

   Frédérique beweegt en creëert in de driehoek van gedrag, ruimte en kunst. Zij is toezichthouder, begeleidt Raden van Toezicht in diverse branches en is docent/trainer op het gebied van governance vraagstukken. Op Raad van Toezicht niveau heeft zij trainingen verzorgd die toezien op gedrag, communicatie en ontwikkelpsychologie. Daarbij is zowel het mkb als de OOB-sector bediend. Daarnaast is ze betrokken geweest bij dilemma-gerichte trainingen bij meerdere woningbouwcorporaties op het terrein van integriteit (het voeren van dialogen, aanspreekbaar maken van gedrag, etc.). 

  • drs. G.H. Van Geffen

   Grethe van Geffen is al meer dan 20 jaar expert in cultuur en diversiteit in organisaties. In de loop der jaren zijn de zogenaamde ‘soft factors’ een grotere rol gaan spelen voor de effectiviteit van zakelijk handelen. Grethe ondersteunt een breed scala aan organisaties (overheid en commercieel, binnen en buiten Nederland) in hun toenemende behoefte hier grip op te krijgen en de ervaring leert: op het oog kleine gedragskenmerken in de organisatie zijn daarbij doorslaggevend. Zoals Cruijff al zei: je gaat het pas zien als je het door hebt. En dan krijg je grip.

  • I.T. Vermeulen-Hoekstra

   Ida Hoekstra werkt in haar praktijk “Basik” aan gedragsverandering en communicatie en gebruikt hiervoor onder andere de interventies NLP (Neuro Liquïstich Programmeren), RET (Rationeel-Emotieve Therapie) en ACT (Acceptance and Commitment Therapie). Daarnaast geeft ze bij diverse bedrijven adviezen over cultuur- en gedragsverandering. Zij studeerde bij Psychodidact voor Psychosociaal counselor en volgde daarnaast een opleiding Haptonomie. Ida Hoekstra is werkzaam geweest bij Stichting 113-online (suïcidepreventie) als counselor, voorlichtster en coach.