Het herkennen van wilsonbekwame cliënten in de notariële praktijk

Informatie

Kunt u vaststellen of uw cliënt wilsonbekwaam is of niet? Bij wilsonbekwaamheid mag een cliënt belangrijke beslissingen op financieel gebied niet meer nemen. Het is daarom van belang dat wilsonbekwaamheid tijdig wordt herkend. In deze cursus bespreekt professor mr. Kees Blankman diverse relevante onderwerpen op het gebied van wilsonbekwaamheid. Hierbij wordt gerefereerd aan recente jurisprudentie. Besproken wordt de plaats van wilsonbekwaamheid in het recht en de beoordeling ervan in de notariële praktijk. Bijzondere aandacht is er voor het Stappenplan Beoordeling Wilsbekwaamheid ten behoeve van notariële dienstverlening (KNB) en voor het omgaan met cliënten met dementie. Na het volgen van deze handzame cursus kunt u wilsonbekwaamheid beter herkennen en beoordelen en weet u wanneer u een arts moet inschakelen.

Deze cursus is ontwikkeld in maart 2020.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

  • kunt u wilsonbekwaamheid herkennen en beoordelen
  • kunt u het Stappenplan van de KNB beter hanteren
  • weet u wanneer u een arts moet inschakelen

Auteur

  • prof. mr. C. Blankman

    Kees Blankman is per 1 februari 2019 benoemd tot bijzonder hoogleraar Juridische Bescherming van Ouderen en Meerderjarigen met Beperkingen aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam.

    Kees Blankman studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Utrecht. Sinds 1976 is hij werkzaam aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid waar hij is gepromoveerd op het proefschrift Curatele voor personen met een geestelijke stoornis en bescherming op maat. Als onderzoeker en universitair docent Familie- en Gezondheidsrecht ging zijn aandacht vooral uit naar rechtsbescherming van wilsonbekwame meerderjarigen. Deze focus bleek uit talrijke publicaties en voordrachten (nationaal en internationaal) waarin hij soms direct, soms indirect een bijdrage leverde aan de activiteiten van Alzheimer Nederland.

    Kees is lid van het Alzheimer Europe Expert Advisory Panel en rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Gelderland, locatie Zutphen.