Hoofdlijnen IB-winst

Informatie

In de MKB-praktijk van de fiscalist neemt de problematiek rond het fiscale winstbegrip een centrale plaats in. Opvallend is dat de wetgever weliswaar veel heeft geregeld op het gebied van fiscale faciliteiten voor ondernemers, maar in de winstsfeer doorgaans slechts open normen hanteert. Daardoor is de beantwoording van veel basale vragen zoals wanneer sprake is van een onderneming, of wat nu eigenlijk winst is, overgelaten aan de rechter. Ook het antwoord op de vraag in welk jaar de winst wordt belast, heeft vrijwel volledig vorm gekregen in de rechtspraak.


In deze cursus bespreekt mr. A.J. van Lint het wettelijk kader van de IB-winst en behandelt hij in vogelvlucht de relevante jurisprudentie. Door de vele open normen is op het gebied van de IB-winst veel discussie mogelijk. De rechtspraak laat zien dat de grenzen die de fiscus daarbij trekt soms te rigide zijn. Voor een optimale, praktijkgerichte advisering van de MKB-ondernemer, is het dan ook van groot belang een goed inzicht te hebben in het theoretisch raamwerk van de IB-winst. Aan de hand van tal van praktische voorbeelden uit de jurisprudentie passeren de belangrijkste leerstukken van de IB-winst de revue. De leerstof vormt daarmee niet alleen een introductie tot de IB-winst, maar heeft ook het karakter van een opfriscursus voor de professional in de praktijk.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Wanneer is iemand ondernemer in de zin van de inkomstenbelasting?
 • Welke criteria zijn beslissend bij de vraag of er sprake is van een onderneming in de zin van de inkomstenbelasting?
 • Wat is winst? Hierbij komt de vermogensetikettering aan de orde en worden de criteria behandeld die de privésfeer scheiden van de zakelijke ondernemerssfeer. De waarderingsregels voor stortingen en onttrekkingen komen hierbij ook aan bod.
 • Wanneer is winst belast? De beginselen van goed koopmansgebruik worden behandeld. Aandacht wordt  onder meer besteed aan de waardering van bedrijfsmiddelen en voorraden, de criteria voor het vormen van voorzieningen en de foutenleer.
 • Welke faciliteiten gelden in de winstsfeer? Naast onder andere de mkb-winstvrijstelling en de (her)investeringsgerelateerde regelingen komen ook de faciliteiten aan de orde die afhankelijk zijn van het voldoen aan het urencriterium.
 • Staken en doorschuiven. Naast onder meer de consequenties en de faciliteiten komt ook het aangaan van samenwerkingsverbanden zoals een maatschap of vof aan de orde.

Deze cursus is geactualiseerd in augustus 2020.

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • weet u wanneer iemand ondernemer is
 • kunt u aangeven wanneer er sprake is van een onderneming
 • kunt u bepalen of een baten- of kostenpost tot de winstsfeer behoort
 • kunt u juist heretiketteren 
 • weet u welke faciliteiten er gelden voor de ondernemer
 • kunt u beter anticiperen op de mogelijke gevolgen indien er sprake is van staking
 • kunt u aangeven van welke faciliteiten en doorschuifregelingen bij staking gebruik kan worden gemaakt
 • kunt u de belastingregels juist toepassen in situaties waar sprake is van firmaproblematiek

Auteur

 • mr. A.J. Van Lint

  Arend Jan van Lint werkte in de periode 1984-1998 in diverse functies bij de Belastingdienst. Daarna was hij tot 2004 directeur van het vaktechnische bureau van PwC en vanaf 2000 tevens directeur opleidingen. Sinds 2004 is hij als zelfstandig fiscalist voornamelijk werkzaam als auteur en docent. Van 2008 tot medio 2011 was hij daarnaast ook directeur van het vaktechnisch bureau fiscaliteit van Nexia Nederland. Sinds 1 juni 2017 is hij raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Buiten de fiscaliteit is Arend Jan van Lint werkzaam als professioneel fotograaf.