Bezwaar in belastingzaken

Informatie

In deze tekstuele cursus wordt de bezwaarprocedure in belastingzaken behandeld. Daarmee wordt bedoeld de bezwaarprocedure betreffende belastingaanslagen en andere (voor bezwaar vatbare) beschikkingen met betrekking tot rijksbelastingen.

In deze cursus wordt ingegaan op de heffingssystematiek in de AWR. Het verschil tussen de materiële en formele belastingschuld, het verschil tussen aangifte- en aanslagbelasting, de wijze van formalisering en eventuele zelfstandige of samenhangende beschikkingen komen aan bod. Vervolgens wordt het bezwaarschrift behandeld. Het gaat zowel om de behandeling van de belangrijkste algemene bestuursrechtrechtelijke bepalingen uit de Awb als de afwijkingen in de AWR. Vervolgens komt het verdere verloop van de bezwaarfase aan bod, waarbij met name het doel van de bezwaarfase, de positie van de belastingplichtige, de status van het hoorgesprek, de gemachtigde, vertegenwoordiging, tussentijdse maatregelen en het recht op inzage in het dossier worden behandeld. Het inhoudelijke deel van de cursus wordt afgesloten met de uitspraak op bezwaar.

Deze cursus is geactualiseerd in januari 2019.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus kunt u:

  • de verschillende heffingssystemen van de AWR benoemen;
  • de voor de bezwaarfase meest van belang zijnde bepalingen uit de Algemene wet bestuursrecht en Algemene wet inzake rijksbelastingen identificeren en toepassen;
  • de belangrijkste afwijkingen die de fiscale bezwaarprocedure kent ten opzichte van de reguliere bestuursrechtelijke bezwaarprocedure benoemen en verklaren;
  • de rechten en plichten aanduiden die tijdens de bezwaarprodecure bestaan, zoals op het gebied van inzage, vertegenwoordiging en tussentijdse maatregelen;
  • de positie en het belang van de bezwaarfase in het fiscale bestuursprocesrecht benoemen. 

Auteur

  • mr. M.B. Weijers

    Mr. M.B. Weijers werd beëdigd tot advocaat in 2011. Sinds 2014 is hij verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Van 2015 tot 2017 was Martijn werkzaam bij het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad en gedurende 2017 verbleef hij als visiting researcher aan UC Berkeley School of Law, alwaar hij rechtsvergelijkend onderzoek deed naar de Amerikaanse meldplicht voor fiscaal agressieve belastingconstructies. Sinds begin 2018 is Martijn weer werkzaam als advocaat, verbonden aan kantoor PNW te Amsterdam.